Zakończenie realizacji w 2012 roku projektu systemowego pt. ,,Twoja wiedza drogą do sukcesu !!!”.

logo-pokl-cale

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim kończy realizację w 2012 roku projektu systemowego pt. ,,Twoja wiedza drogą do sukcesu !!!” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

Pozyskane środki unijne pozwoliły rozszerzyć ofertę pomocową tut. Ośrodka o działania aktywizujące osoby nie tylko bezrobotne, ale także osoby pracujące, niepełnosprawne, wyrażające chęć zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności przydatnych na otwartym rynku pracy.

W działaniach brało udział 60 osób (24 mężczyzn, 36 kobiet) z terenu miasta i gminy Sępólno Krajeńskie.
Uczestnicy zakończyli w ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej:
1. kurs spawacza – I poziom,
2. przyuczenie do zawodu brukarza,
3. kurs kroju i szycia,
4. kurs prawa jazdy kat.B,
5. kurs obsługi kasy fiskalnej i obsługi komputera,
6. kurs z obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym.

Beneficjenci brali również udział w coachingu, indywidualnych spotkaniach z psychologiem, trenerem pracy itp.

Przygotowano bogatą ofertę skierowaną do mieszkańców wsi, w których odbywały się zajęcia z animatorem, jako jedno z działań w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2010-2013.
Dzięki współpracy z sołtysami wsi Wiśniewa oraz Kawle zorganizowano także festyn, którego zwieńczeniem była zabawa taneczna.

Nasze działania będą kontynuowane w przyszłym roku i osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy w styczniu 2013 roku do odwiedzin naszej strony internetowej www.ops-sepolno.pl, gdzie będą zamieszczone informacje na temat zasad rekrutacji i kryteriów dostępu.

Instytucją Wdrażającą projekt jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Instytucją Pośredniczącą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim