Trwa realizacja projektu „Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim”.

  • IMG_2329
  • IMG_2330
  • IMG_2332
  • IMG_2333
  • IMG_2337
  • IMG_2338

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w okresie od 1 kwietnia 2017  do 30 czerwca 2018 roku realizacje projektu „Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania projektu wynosi  445 140,00zł.

Celem projektu jest zwiększenie na terenie gminy Sępólno Krajeńskie  dostępności do usług społecznych poprzez przeszkolenie 10 klientów Ośrodka Pomocy Społecznej z kręgu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej i zatrudnienie ich do świadczenia względem 20 osób niepełnosprawnych, klientów OPS z terenu gminy Sępólno Krajeńskie usług opiekuńczych. Celem projektu jest również udzielenie wsparcia uzupełniającego dla 10 opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych poprzez działania ukierunkowane na podnoszenie ich umiejętności  faktycznych służących poprawie jakości usług opiekuńczych.

W okresie od 5 maja 2017 do 24 czerwca 2017 roku odbywa się 210 – godzinne szkolenie Asystentów osobistych osób niepełnosprawnych dla 10 klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, zrekrutowanych spośród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dnia 1 lipca 2017 roku  asystenci rozpoczną pracę na rzecz 20 osób niepełnosprawnych, dla których również przewidziano    wsparcie trenerów aktywności w wymiarze 10 godzin miesięcznie/osoba niepełnosprawna.

10 opiekunów faktycznych zostanie objętych poradnictwem psychologicznym, w formie indywidualnych konsultacji z psychologiem w wymiarze 10 godzin w okresie od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 roku.  Ponadto opiekunowie faktyczni będą brali udział w grupach wsparcia w wymiarze 6 spotkań po 4 godziny dydaktyczne, w okresie od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 roku, prowadzonych przez wykwalifikowanego terapeutę. Przewidziano również poradnictwo specjalistyczne w wymiarze 6 spotkań po 4 godziny dydaktyczne w okresie od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 roku – spotkania z prawnikiem, pracownikiem socjalnym, pielęgniarką środowiskową,  przedstawicielem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim