Sępólno Krajeńskie: Przeprowadzenie przyuczeń do zawodu oraz kursu dla uczestników projektu Twoja wiedza drogą do sukcesu !!! w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia: 59740 – 2011; data zamieszczenia: 31.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

logo-pokl-cale

Sępólno Krajeńskie: Przeprowadzenie przyuczeń do zawodu oraz kursu dla uczestników projektu Twoja wiedza drogą do sukcesu !!! w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 59740 – 2011; data zamieszczenia: 31.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3888450, faks 052 3888451.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie przyuczeń do zawodu oraz kursu dla uczestników projektu Twoja wiedza drogą do sukcesu !!! w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu oraz przyuczeń do zawodu dla uczestników projektu Twoja wiedza drogą do sukcesu!!! w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W działaniach objętych niniejszym przetargiem uczestniczyć będzie 40 osób, które mieszkają na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie i korzystają ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj. Są to osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, w wieku aktywności zawodowej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: zamawiający nie pobierze

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
– Wykonawcy winni posiadać: Koncesje, zezwolenie lub licencje na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym: -wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej – zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Zamawiający wymaga – wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem usługom związanym z przedmiotem zamówienia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie zamówienia. Wykonawca powinien dysponować kwalifikowaną kadrą dydaktyczną i opiekunami poszczególnych zajęć praktycznych, z których każda musi posiadać co najmniej: a) wykształcenie średnie, b) przeprowadzonych co najmniej 50 godzin zajęć teoretycznych lub praktycznych w ramach kursów zawodowych, c) ukończony kurs pedagogiczny, studium pedagogiczne, studia pedagogiczne lub inny dokument uprawniający do prowadzenia zajęć.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie zamówienia. Wykonawca powinien dysponować kwalifikowaną kadrą dydaktyczną i opiekunami poszczególnych zajęć praktycznych, z których każda musi posiadać co najmniej: a) wykształcenie średnie, b) przeprowadzonych co najmniej 50 godzin zajęć teoretycznych lub praktycznych w ramach kursów zawodowych, c) ukończony kurs pedagogiczny, studium pedagogiczne, studia pedagogiczne lub inny dokument uprawniający do prowadzenia zajęć.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Spełnienie wyżej wymienionych warunków oceni powołana do przeprowadzenia postępowania komisja, badając kompletność i prawidłowość złożonych ofert. 2. W celu potwierdzenia warunku, że wobec wykonawcy ubiegającego się udzielenie zamówienia publicznego brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku, na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale 16 pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wg zasady spełnia/nie spełnia. Nie wykazanie potwierdzenia spełniania tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów . Ofertę wykonawcy wykluczonego zgodnie treścią art. 24 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający uzna za odrzuconą.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
? koncesję, zezwolenie lub licencję
? wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
? oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
? aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
? wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
? nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
? inne dokumenty
Wykaz wykonanych usług w ciągu ostatnich 3 lat (załącznik nr 4 SIWZ)

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ). W celu ustalenia poprawności złożonych podpisów w ofercie, dla osób fizycznych należy przedłożyć do oferty zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip-sepolno.pl, www.ops-sepolno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie pokój nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2011 godzina 09:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 1).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

POBIERZ >>>>> SIWZ

POBIERZ >>>>> Załącznik 1 – formularz ofertowy

POBIERZ >>>>> Załącznik 1a – Oświadczenie o zagwarantowaniu zorganizowania szkolenia na terenie Sępólna Krajeńskiego

POBIERZ >>>>> Załącznik 2 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

POBIERZ >>>>> Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy.

POBIERZ >>>>> Załącznik nr 4 – wzór wykazu wykonanych usług

POBIERZ >>>>> Załącznik nr 5 – wykaz osób przewidziany do realizacji zamówienia

POBIERZ >>>>> Załącznik nr 6 – Ogólne warunki umowy

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim