Becikowe

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.
Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania.

WYSOKOŚĆ ZAPOMOGI:

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1000 zł.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • numer konta bankowego wnioskodawcy (26 cyfr) na które ma być przelane świadczenie,
  • zaświadczenie potwierdzające fakt, że matka dziecka w okresie ciąży pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy opiekuna prawnego i faktycznego dziecka),
  • dokumenty związane z uzyskanymi dochodami w tym: zaświadczenie/oświadczenie o wysokości pobranego stypendium szkolnego przez dziecko w roku bazowym,
  • zaświadczenie/oświadczenie od komornika o wypłaconych alimentach w roku bazowym,
  • przetłumaczone zaświadczenie/oświadczenie o osiągniętym dochodzie poza granicami naszego państwa w roku bazowym pomniejszone odpowiednio o zapłacony za granicą podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  • zaświadczenie/oświadczenie z ZUS lub KRUS o wypłaconym zasiłku chorobowym w roku bazowym,
  • nakaz płatniczy podatku rolnego za rok bazowy,
  • umowę dzierżawy sporządzoną dla celów emerytalno-rentowych,
  • zmiany dochodowe po roku bazowym należy zgłosić i przedłożyć odpowiednio: umowę o pracę, staż, zlecenie, otwarcie działalności gospodarczej, uzyskanie prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych, renty, emerytury, wraz z zaświadczeniem / oświadczeniem o wynagrodzeniu / dochodzie netto za drugi m-c pracy,
  • osoby, które chcą skorzystać z procedury utraty dochodu za rok bazowy, przedkładają: świadectwo pracy oraz PIT 11, PIT 37 wraz z załącznikami, lub inny za rok bazowy.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Postępowanie w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku z pełną dokumentacją. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, ul. Szkolna 8, pok. nr 1 (sekretariat).

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim