Biuro Obsługi Klienta czynne od 1 maja 2020 roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w ramach realizowanego projektu „Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 uruchomił od dnia 1 maja 2020 roku Biuro Obsługi Klienta.

Biuro Obsługi Klienta zajmuje się:

  • przyjmowaniem osób zgłaszających się Ośrodka i kierowaniem ich do właściwego Zespołu po przeprowadzeniu wstępnej rozmowy,
  • udzielaniem osobom i rodzinom informacji w sprawach pomocy społecznej, organizacji pracy Ośrodka oraz prawach, uprawnieniach  i instytucjach właściwych do załatwienia sprawy osoby zgłaszającej się do Ośrodka,
  • kierowaniem do innych jednostek lub instytucji właściwych do załatwienia określonej sprawy,
  • przyjmowaniem wniosków, pism i korespondencji,
  • udzielaniem pomocy osobom zgłaszającym się do Ośrodka w wypełnianiu dokumentów i wniosków.

Biuro Obsługi Klienta jest czynne we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, tj.:

  • poniedziałek 7.30-15.30,
  • wtorek 7.30-16.00,
  • środa 7.30-15.30,
  • czwartek 7.30-15.30,
  • piątek 7.30-15.00.

Kontakt telefoniczny pod numerem 52 388 84 50.

 

________________________________________________________________________________________

„Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego!”

Nr projektu: POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim