Dobry Start (300+)

Dobry start

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 300 zł raz w roku, bez względu na dochód i nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Świadczenie dobry start przysługuje:

 • rodzicom,
 • opiekunom faktycznym,
 • opiekunom prawnym,
 • pełnoletniej osobie uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem prawa do alimentów z ich strony;

a także (poniższe jednostki składają wnioski o dobry start w powiatowym centrum pomocy rodzinie):

 • rodzinom zastępczym,
 • osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
 • dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych,
 • dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych,
 • osobom uczącym się będącym osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie dobry start przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 20. roku życia, także w przypadku ukończenia 20. roku życia przez dziecko przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 20. rok życia;
 • 24. roku życia, także w przypadku ukończenia 24. roku życia przez dziecko przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z nauką w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny, a także w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno – wychowawczym.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. „zerówka”)
 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną  – od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada danego roku.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku, przy czym, w przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu – nie później niż do dnia 30 września.

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Wydania decyzji administracyjnej wymaga natomiast odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcia w sprawach nienależnie pobranego świadczenia.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim