Dodatek energetyczny

DODATEK ENERGETYCZNY

Od dnia 01 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia DODATKU ENERGETYCZNEGO.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy.
  • Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 r. poz. 984)

Prawo do dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych przysługuje przy spełnieniu wszystkich poniższych wymogów:

  • osobie, przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.2013 r. poz. 966),
  • osoba jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zasady ustalania wysokości dodatku energetycznego

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie art. 23 ust.2 pkt 18 lit d. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.

Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:

  • 900 kWh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
  • 1250 kWh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
  • 1500 kWh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Do dnia 30 kwietnia każdego roku minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

Przyznanie dodatku
następuje na wniosek odbiorcy wrażliwego, do którego należy dołączyć umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.
Przyznanie dodatku energetycznego następuje w drodze decyzji administracyjnej na okres ustalonych uprawnień do dodatku mieszkaniowego.

Wypłata dodatku
Dodatek energetyczny wypłaca się miesięcznie w wysokości 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki

Terminy wypłat
Dodatek energetyczny wypłaca się w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Forma wypłaty
W kasie lub na konto wskazane we wniosku

Wysokość dodatku energetycznego od 1 maja 2015 do 30 kwietnia 2016 r. – Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego (M.P. z 2015r. poz. 377)

Gospodarstwo domowe

Miesięczna kwota dodatku energetycznego

1 osobowe

11,09 zł

2-4 osób

15,40 zł

min 5 osób

18,48 zł

Wnioski przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim ( biuro nr 4) od 2 stycznia 2014 roku :

  • poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 7:45 do 11:30
  • wtorek, czwartek od 11:30 do 15:15

Pobierz wniosek o dodatek energetyczny

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim