Domy pomocy społecznej

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych (art. 54, ust.1).

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby (art. 59, ust. 1).

Do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej obowiązani są w kolejności:

  • mieszkaniec Domu w wysokości 70% dochodu (emerytura, renta, zasiłek stały),
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi. Wnoszą oni opłatę jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ( w chwili obecnej kryterium dochodowe wynosi 514 zł). Wysokość wnoszonej opłaty przez rodzinę jest regulowana umową zawartą pomiędzy rodziną a kierownikiem danego ośrodka pomocy społecznej,
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps a opłatami wnoszonymi przez w/w osoby (art. 61, ust. 2).

Dokumenty niezbędne do umieszczenia w domu pomocy społecznej
1. Pisemny wniosek o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej.
2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
3. Kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury (oryginał do wglądu).
4. Zaświadczenie potwierdzające dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc
5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (druk do pobrania w tut. Ośrodku)
6. Zgoda klienta na umieszczenie w domu pomocy społecznej (druk do pobrania w OPS).

W razie konieczności Ośrodek może zażądać innych dokumentów potwierdzających sytuację życiową.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim