Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie nałożyła na gminę obowiązek utworzenia zespołu interdyscyplinarnego.

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego realizując ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku na mocy Uchwały nr XXXIX/290/13 Rady Miejskiej  w Sępólnie  Krajeńskim z  dnia 28 listopada 2013r. określił tryb i sposób powoływania i odwoływana członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Uchwała i załącznik do uchwały do pobrania na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl

Zespół działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, który zapewnia jego obsługę administracyjną.

Prace Zespołu i grup roboczych koordynuje Przewodniczący Zespołu.

Członkami Zespołu są przedstawiciele instytucji, którzy podpisały porozumienia o  współpracy.

Przewodniczącym Zespołu jest Pani Izabela Fröhlke.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom indywidualnym i  rodzinom, są to:

 1. Przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.
 1. Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim.
 2. Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim.
 3. Przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego  w Tucholi.
 4. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim oraz Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli z Gminy Sępólno Krajeńskie.
 5.  Przedstawiciele Stowarzyszeń działających na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie Duże Różowe Słońce, Dorośli – Dzieciom.
 6. Przedstawiciele ochrony zdrowia  Centrum Medyczne SPAMED, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Doktór.
 7. Przedstawiciel Świetlicy Terapeutycznej w Sępólnie Krajeńskim.
 8. Przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim.
 9. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Tucholi.

Cele  Zespołu

 

 • Pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu ich problemów.
 • Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu.
 • Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 • Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Adres do korespondencji:

Zespół Interdyscyplinarny w Sępólnie Krajeńskim

ul. Szkolna 8

89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. 52 388 84 50

e-mail ops@ops-sepolno.pl

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim