Gotowi na zmiany

Zapraszamy do udziału w projekcie „Gotowi na zmiany” osoby w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkujące na terenie woj. kujawsko-pomorskiego pracujące, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub które zamieszkują w gospodarstwie domowym, w którym dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.

Projekt pt. „Gotowi na zmiany” realizowany jest przez KAMEA Paweł Kozarzewski w partnerstwie z Akademickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno–Edukacyjnych. na terenie województwa kujawsko – pomorskiego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie  Poddziałanie 8.2.2  Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Projekt skierowany jest dla osób:

– pracujących, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej;

– pracujących, zamieszkujących w gospodarstwie domowym, w którym dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej;

– zatrudnionych na umowach krótkoterminowych tj. umowach zawartych na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy oraz osób zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych której miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu;

Szczególnie zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami, osoby zamieszkujące miasta: Grudziądz, Włocławek, Chełmno, Nakło nad Notecią, Rypin, Inowrocław, Brodnica, Świecie, osoby, które korzystały z wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. kujawsko-pomorskiego z zakresu wykluczenia społecznego, osoby w wieku powyżej 50 r.ż., osoby o niskich kwalifikacjach spełniające powyżej wskazane kryteria.

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:

 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania – 4 godz./osobę
 2. szkolenie zawodowe wynikające z Indywidualnego Planu Działania,
 3. pośrednictwo pracy – 3 godz./osobę

ZAPEWNIAMY:

 • Stypendium szkoleniowe – 6,89 zł /godz. szkolenia (netto)
 • Catering podczas szkoleń;
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie – do max. 400 zł dla uczestnika kursu
 • Materiały szkoleniowe;
 • Badania lekarskie, NNW

 

Opłacamy egzaminy zewnętrzne!!!!

Zgłoszenie uczestnictwa nie jest tożsame z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.

Biuro Projektu:

 1. Fordońska 120 Budynek C pok. nr 4, 85-739 Bydgoszcz

Tel. 537 824 632

e-mail: info@asise.pl

 

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek, wtorek, środa i piątek od g. 8.00 do g. 16.00
 • czwartek od g. 10.00 do g. 18.00

 

REKRUTACJA TRWA!

formularz zgłoszeniowy

regulamin projektu

CEL PROJEKTU

Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie od 01.11.2019 do 31.10.2020 r. grupy 120 osób z terenu woj. kujawsko-pomorskiego (70K/50M), osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilnoprawnych, ubogich pracujących-poprzez zastosowywanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji.

PLANOWANE EFEKTY

 1. Liczba osób, których sytuacja na rynku pracy uległa poprawie w rozumieniu efektywności zawodowej – 24

Wartość projektu wynosi: 913 350,00 zł,

w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 867 682,50 zł

 

Harmonogramy udzielania wsparcia będą aktualizowane po ustaleniu terminów spotkań z doradcą zawodowym/pośrednikiem pracy dla poszczególnych osób zakwalifikowanych do projektu oraz po ustaleniu terminu rozpoczęcia szkoleń zawodowych.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim