II edycja projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, iż ogłoszono
II edycję projektu pn. ?Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego?.

Celem tego przedsięwzięcia jest likwidowanie wykluczenia cyfrowego na terenie naszego województwa poprzez zapewnienie dostępu do Internetu, technologii informacyjnych i wiedzy osobom podlegającym wykluczeniu.

Projektem objęte zostaną następujące grupy docelowe:

  • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (456 zł na osobę w rodzinie);
  • osoby niepełnosprawne z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności (w tym niewidome);
  • dzieci i młodzież ucząca się uprawniona do pobierania stypendium socjalnego.

W ramach projektu zostanie dostarczony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, zapewniony zostanie dostęp do Internetu i podstawowe szkolenie z zakresu obsługi.

Zapraszamy osoby zamieszkujące miasto i gminę Sępólno Krajeńskie.
Wnioski będą przyjmowane na drukach, które można pobrać w Ośrodku Pomocy w Sępólnie Krajeńskim w biurze 2a u pracownika socjalnego Sabiny Mądra w godzinach od 7:30 do 10:00 oraz 14:00 do 15:30.

plakat_wykluczenie

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim