Informacja o Karcie Dużej Rodziny

OGŁOSZENIE

Pomoc dla Rodzin Wielodzietnych

KARTA DUŻEJ RODZINY

 

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej,  przez którą rozumie się rodzinę, bez względu na jej dochód:

  1. w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
  2.  w wieku do ukończenia 18 roku życia;
  3. w wieku do ukończenia 25  roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w: szkole do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, szkole wyższej do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki;
  4. bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

KARTA DUŻEJ RODZINY

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, zwana dalej „Kartą”, wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

WYMAGANE DOKUMENTY

Składający wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, okazuje oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

  • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia ? dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka- postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim ul. Szkolna 8, biuro nr 2 w godzinach pracy Ośrodka.

 

Wypełnione wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim ul. Szkolna 8, biuro nr 2 w godzinach pracy Ośrodka.

 

Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).

Informacje o przysługujących uprawnieniach można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

 

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki