Informacja o Karcie Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.
Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez które rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia,
  • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony
    w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948, 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje terytorium Rzeczypospolitej

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie. Członkowie rodziny wielodzietnej, którzy złożyli wniosek o Kartę Dużej Rodziny do dnia 31.12.2017 r. nie ponoszą opłat za złożenie wniosku o dodatkową formę karty w wersji elektronicznej.

Karta Dużej Rodziny od 1 stycznia 2018 roku podlega opłacie w wysokości 9,21 zł (za 1 kartę) w przypadku gdy:

  • członkowi rodziny wielodzietnej na jego wniosek została już wydana wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną,
  • członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona została już karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.
  • wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,40 zł (za 1 kartę) od 01.03.2018 r.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki.
Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.

Szczegółowe informacje na temat Kardy Dużej Rodziny można uzyskać pod adresem: ww.rodzina.gov.pl

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny:

https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/