Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji

Informacja

Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom  wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim realizacją projekt projektu Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – Program Aktywności Lokalnej nr RPKP.10.01.02-IŻ.00-04-061/16,  dofinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPKP 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, działania RPKP.09.02.00 Włączenie społeczne, poddziałania RPKP.09.02.01 Aktywne włączenie społeczne .

Projekt realizowany jest w okresie od 1 listopada 2017 roku do 31 lipca 2019 roku.

Projekt jest odpowiedzią na problemy rynku pracy i włączenia społecznego na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie. Zakłada on kompleksowe wsparcie osób z trudnościami życiowymi i ich najbliższego otoczenia, wsparcie opiera się na diagnozie, która staje się podstawą budowy skutecznej ścieżki indywidualne reintegracji osoby, rodziny i środowiska i opiera się także na wdrożeniu Programu Aktywności Lokalnej, szeregu instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej.

Celem projektu jest wdrożenie w okresie do 31.07.2019 r kompleksowego i zindywidualizowanego programu umożliwiającego aktywne włączenie społeczne 76 osób, w tym włączenie 17 osób na rynek pracy.

Finasowanie projektu:

Wartość całkowita projektu: 903 412,38 zł

Dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej: 767 898,48 zł (85%)

Wkład własny 135 513,90 zł (15%)