Informacje dotyczące otrzymania statusu działacza opozycji antykomunistycznej/osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz przysługujących uprawnień

20 maja 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 marca 2015 roku o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2015r., poz. 693 i 1220) regulująca m.in. zasady nabywania statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, zasady wydawania legitymacji i nadawania odznaki honorowej działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, zasady przyznawania świadczenie pieniężnego i pomocy pieniężnej działaczom opozycji lub osobą represjonowanym z powodów politycznych. Wspomniana wyżej ustawa w art. 15 nakłada również obowiązek utworzenia wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji o osób represjonowanych.
W województwie kujawsko-pomorskim Uchwałą nr 18/560/16 zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 maja 2016 roku utworzona została wojewódzka rada konsultacyjna do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych działająca przy Zarządzie Województwa.
Do zadań rady należy m.in.

  • opiniowanie przekazanych przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i osób Represjonowanych wniosków stron o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych;
  • świadczenie pomocy w przygotowaniu wniosków o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodu politycznych, a także wniosków o pomoc pieniężną i świadczenie pieniężne;
  • podejmowanie inicjatyw zmierzających do integracji środowisk działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych;
  • analiza sytuacji życiowej działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych;
  • przekładanie Szefowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dezyderatów w sprawie podjęcia działań zmierzających do zapewnienia im pomocy i opieki oraz należytego szacunku i pamięci.

Celem ustawy jest przyznanie szczególnego statusu działacza opozycji osobom represjonowanym z powodów politycznych angażujących się w latach 1956 – 1989 w działalność antykomunistyczną.

Informacje praktyczne dotyczące otrzymania statusu działacza opozycji antykomunistycznej/osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz przysługujących uprawnień i procedur postępowania dostępne są na stronie Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (www.udskior.gov.pl) w zakładce: UPRAWNIENIA

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim