INROMACJA O REALIZACJI PROJEKTU PAL

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, iż realizacja projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL została przedłużona do dnia 31 marca 2021 roku

W związku z pandemią COVID-19 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim uzyskał zgodę na kontynuację działań zaplanowanych w ramach projektu w poniższym zakresie:

  • Kontynuacja Lokalnych Centrów Integracji (LCI), które zostały utworzone w 4 wybranych miejscowościach i stanowią miejsca spotkań i realizacji działań dla uczestników i mieszkańców;
  • Organizacja działań lidera KIS;
  • Organizacja działań asystentów rodziny;
  • Organizacja uczestnictwa w grupach samopomocowych;
  • Organizacja treningów kompetencji i umiejętności społecznych;
  • Praca socjalna;
  • Kursy i szkolenia podnoszące kluczowe kompetencje o charakterze zawodowym (prawo jazdy Kat. B);
  • Zajęcia w pomieszczeniach KIS;
  • Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej rozszerzone.

 

 

 

Wkład Funduszy Europejskich 985.943,14 zł.

Wartość projektu 1.159.933,65 zł.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim