Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych jak i firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego skorzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Od stycznia 2018 roku Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (plastikowej) i elektronicznej (na urządzeniach mobilnych).

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez które rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci:

  • w wieku do 18 roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o znacznym bądź umiarkowanych stopniu niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia,
  • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, poz. 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny.
Od Nowego Roku karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku
.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie.

Karta Dużej Rodziny podlega opłacie w wysokości 9,21 zł (za 1 kartę) w przypadku gdy:

  • członkowi rodziny wielodzietnej na jego wniosek została już wydana wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną,
  • członkowi rodziny wielodzietnej na jego wniosek została już wydana wyłącznie karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę tradycyjną.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można otrzymać i złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim ul. Szkolna 8, biuro nr 2 w godzinach pracy Ośrodka lub złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (wymagany Profil Zaufany).

 

Informacje o przysługujących uprawnieniach można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

Izabela Fröhlke

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim