KIS – kontynuacja 2019/2020

Klub Integracji Społecznej jest miejscem spotkań dla osób pozostających bez zatrudnienia, które chcą być aktywne i poszukują możliwości własnego rozwoju. Czynne uczestnictwo w zajęciach w ramach Klubu pomaga w rozszerzeniu swoich umiejętności społecznych, podniesieniu kwalifikacji zawodowych oraz jest okazją do poznania osób w  podobnej sytuacji życiowej. Celem działalności Klubu jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. Wyzwolenie się z bierności i uzyskanie narzędzi do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami, na jakie napotykają osoby długotrwale bezrobotne.

Pracę KIS koordynuje specjalista pracy socjalnej mgr Andżelika Kubicka.


Głównym celem KIS jest:

 • minimalizowanie skutków bezrobocia,
 • promowanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej,
 • przygotowanie do podjęcia zatrudnienia np. w ramach prac społecznie użytecznych,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia
 • integracja działań lokalnej społeczności,
 • opracowanie i realizacja programów pomocowych,
 • współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji działań wynikających z procesu reintegracji społecznej i zawodowej uczestników Klubu,

Klub Integracji Społecznej otwarty jest przez 5 dni w tygodniu.

Godziny otwarcia:

 od poniedziałku do piątku godz.9.00 do 13.00

      

 • Poniedziałek – 10:00 – 12:00 – zajęcia muzyczne – KARAOKE
 •  Wtorek – 10:00 – 12:00 – zajęcia ruchowe przy muzyce
 • Środa – 10:00 – 12:00 – zajęcia plastyczne, rękodzieło- ,,Stwórz własnoręcznie prezent najbliższym”
 • Czwartek – 10:00 – 12:00 – gry i zabawy
 • Piątek – 10:00 -12:00 – rozmowy przy kawie, oglądanie filmów

 

 

Kontakt: Ośrodek Pomocy Społecznej, 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 8, Kubicka Andżelika tel. 388 84-56

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ WSPÓŁFINANSOWANY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA – NOWY START” W RAMACH PAL

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim