Konferencja dotycząca problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przemocy w rodzinie jak również przeciwdziałania narkomanii.

  • DSC08140
  • DSC08141
  • DSC08144
  • DSC08149
  • DSC08150
  • DSC08152
  • DSC08159

Dnia 18 października br. w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim odbyła się konferencja dotycząca problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie jak również przeciwdziałania narkomanii. Pomysłodawcą i realizatorem działania był Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim. Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli ościennych ośrodków pomocy społecznej, radnych Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, pedagogów ze szkół z terenu gminy, kuratorów zawodowych i społecznych z Sądowej Służby Kuratorskiej przy Sądzie Rejonowym w Tucholi oraz funkcjonariuszy KPP w Sępólnie Krajeńskim.

Głównym założeniem konferencji było zapoznanie się z nowym aktem wykonawczym jakim jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury ?Niebieskiej Karty? i uwrażliwieniu uczestników na ścisłą współpracę w ramach działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych. Wykład na ten temat poprowadził Pan Robert Lubrant, który jest emerytowanym policjantem, a aktualnie działa jako prezes w Stowarzyszeniu ?Bezpieczeństwo Dziecka? w Bydgoszczy.
Następnie głos zabrał Pan Jarosław Niemyjski, który jest specjalistą do spraw przeciwdziałania narkomanii i świadczy usługi terapeuty w ramach Punktu Konsultacyjno Profilaktycznego działającego przy ?Stowarzyszeniu Dorośli ? Dzieciom?.
Uczestnicy mieli okazję nie tylko zadawać pytania, ale również wymieniać poglądy i brać udział w dyskusji.

Wyżej wymieniona konferencja jest jednym z działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010 ? 2011 ?Nie zamykaj oczu?.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim