„Krajeński Klub Amazonek Orchidea”

logo-pokl-cale

Krajeński Klub Amazonek Orchidea

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, recipe prostate iż projekt pt. „Krajeński Klub Amazonek Orchidea” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, cialis zrealizował następujące działania:

Spotkanie rekrutacyjne 14 kwietnia 2011 r. miało na celu wyłonienie 15 beneficjentek, ambulance deklarujących chęć uczestnictwa w projekcie.

Zajęcia z doradcą zawodowym odbyły się na przełomie czerwca i lipca 2011 r. i miały na celu:
– przeprowadzenie wywiadu celem rozpoznania ogólnej struktury osobowości, statusu społecznego, rodzinnego i osobistego gruby beneficjentów,
– zdiagnozowanie słabych i mocnych stron funkcjonowania beneficjentów w obszarze aktywności zawodowej,
– zwiększenie świadomości swoich praw i obowiązków jako potencjalnego pracownika

Zakres zajęć:
– Oddziaływanie na psychikę, adaptacja do zmienionych warunków pracy
– Zapobieganie i zwalczanie obrzęku limfatycznego
– Korygowanie zmian postawy ruchów w stawach obręczy barkowej oraz zwiększenie siły mięśniowej kończyny górnej po stronie operacyjnej. Zajęcia odbyły się w dwóch czasookresach od 6.05.2011r. do 30.07.2011r. oraz od 1.09.2011r. do 30.09.2011r.

Od maja do sierpnia 2011 r.
Odbyły się zajęcia Nordic Walking z udziałem instruktora połączone ze spotkaniami integracyjnymi.

Zajęcia z psychologiem miały miejsce w okresie od czerwca do lipca 2011 r. Celem spotkań indywidualnych i grupowych, było wzmocnienie kompetencji społecznych, budowanie zaufania wobec grupy, umiejętność wyrażania uczuć, komunikacji interpersonalnej, negocjacje i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

23 września 2011r.
Miała miejsce wizyta studyjna w RCO w Bydgoszczy. Tego dnia uczestniczki projektu były w Operze Nova w Bydgoszczy na przedstawieniu ?Cyganeria?.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim