Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach

Projekt „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach” (ŚCOPO) jest realizowany w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (konkurs „Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi”). Liderem projektu jest Pallmed sp. z o.o. Jest on realizowany w partnerstwie z 21 podmiotami (jednostki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, szpitale, placówki podstawowej opieki zdrowotnej, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kultury, NGO).

Projekt realizowany będzie od 1 września 2017 do 31 grudnia 2019 roku na terenie Bydgoszczy i powiatu sępoleńskiego. Budżet całkowity projektu wynosi 4 229 621,80 zł.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług świadczonych na rzecz osób z otępieniem i ich rodzin poprzez rozwój sieci wsparcia – kompleksowego i skoordynowanego leczenia, opieki środowiskowej i oddziaływań społecznych. Cel ten realizowany będzie poprzez stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach, prowadzącego działalność w 4 głównych obszarach:

 1. Działania świadomościowe
  Działania mające zwiększyć świadomość społeczną na temat otępień, ich rozpoznawania, możliwości leczenia i uzyskania wsparcia. W ramach oddziaływań świadomościowych organizowane będą konferencje, spotkania świadomościowe, kampanie informacyjne w środkach masowego przekazu.
 2. Uniwersytet psychogeriatryczny
  Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu psychogeriatrii dla różnych grup zawodowych (lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, opiekunowie zawodowi). W ramach tego działania prowadzone będą także szkolenia rodzin osób chorych z zakresu prawidłowej opieki nad chorym.
 3. Działania środowiskowe
  W ramach działań środowiskowych prowadzone będą wizyty zespołu specjalistów ŚCOPO (pielęgniarka, lekarz, fizjoterapeuta, psycholog, terapeuta zajęciowy) w miejscu zamieszkania chorego. Poprzez współpracę z partnerami projektu, chorzy uzyskają dostęp do przysługującym im świadczeń socjalnych oraz skoordynowanych działań medycznych.
  Zostanie zapewniony stały kontakt rodzin chorych z centrum ŚCOPO poprzez stworzoną na potrzeby projektu, platformę telemedyczną.
 4. Aktywizacja społeczno-kulturowa
  Działania te służą zwiększeniu aktywności społecznej osób chorych na choroby otępienne i ich opiekunów. Dzięki współpracy z ośrodkami kultury, w ramach projektu prowadzone będą zajęcia aktywizujące dostosowane do potrzeb i możliwości chorych i ich rodzin.

 

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe można pobrać z głównej strony projektu.