Mentoring indywidualny i grupowy

Mentoring ma na celu wspieranie i dynamizowanie procesu zmiany, poprzez udzielenie metodycznego i merytorycznego wsparcia oraz tworzenie płaszczyzny do refleksji i czuwanie nad spójnością procesu zmiany.

Mentoring indywidualny będzie sprzyjał powstawaniu relacji wspomagających cały proces prowadzący do rozwijania potencjału podopiecznego związanego z wdrażanymi zmianami.

Mentoring grupowy daje możliwość nawiązania relacji interpersonalnych pomiędzy uczestnikami, a także sprzyja wzmocnieniu kompetencji miękkich wszystkich uczestników.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim od grudnia 2020 roku objęci zostali powyższym wsparciem. Mentoring realizowany będzie do czerwca 2021 roku.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim