Mieszkania chronione

Gmina Sępólno Krajeńskie posiada dwa mieszkania chronione, które zarządzeniami Burmistrza Sępólna Krajeńskiego (Nr Or.0050.1.99.2014 z dnia 14 października 2014r., i Nr Or. 0050.1.14.2017 z dnia 14 lutego 2017r.) zostały oddane Ośrodkowi Pomocy Społecznej  w Sępólnie Krajeńskim do bezpłatnego użytkowania z przeznaczeniem na mieszkania chronione.

  • mieszkanie w Sępólnie Krajeńskim, które przeznaczone jest:
  1. dla osoby lub rodziny, która ze względu na trudną sytuację życiową, przemoc w rodzinie, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki;
  2. osobie z zaburzeniami psychicznymi;
  3. osobie opuszczającej pieczę zastępczą lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy oraz zakład dla nieletnich.
  • mieszkanie w Wałdowie, które przeznaczone jest:
  1. dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową nie mają możliwości powrotu do ostatniego stałego miejsca zamieszkania.

Pobyt w Mieszkaniu Chronionym zostaje przyznany na wniosek osoby zainteresowanej w formie decyzji administracyjnej, wydanej przez Dyrektora OPS, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i biorąc pod uwagę sytuację mieszkaniową, dochodową i rodzinną wnioskodawcy.

Powyższe mieszkania mają charakter rotacyjny, a okres na jaki są przydzielane zależy od indywidualnej sytuacji osoby.

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny w wysokości ustalonej w decyzji administracyjnej. Miesięczną odpłatność ustala się na podstawie dochodów osoby i zgodnie z Uchwałą  Nr XXX/240/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim