Nabór

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – Program Aktywności Lokalnej

Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w związku z realizacją projektu Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – Program Aktywności Lokalnejnr RPKP.10.01.02-IŻ.00-04-061/16 ogłaszają nabór uczestników do projektu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, wtym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocjizatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w trzeciejgrupie osób – tzw. oddalonych od rynku pracy (w odniesieniu doosób sprofilowanych przez powiatowe urzędy pracy).

 • W ramach projektu przewiduje się m.in.:
 • Poradnictwo psychospołeczne – poradnictwo rodzinne
 • Poradnictwa psychospołecznego – poradnictwo prawne
 • Asystenci rodziny
 • Poradnictwo psychospołecznego – psycholog/terapeuta
 • Warsztaty IT
 • Spotkania z coachem
 • Warsztat ABC przedsiębiorczości
 • Doradztwo zawodowe
 • Trening kompetencji społecznych
 • Trening kompetencji rodzicielskich
 • warsztat rozwoju lokalnego z treningiem twórczego myślenia
 • Szkolenia zawodowe – zwracamy koszty dojazdu na szkolenia zawodowe
 • Stypendia stażowe
 • Zasiłki celowe
 • Wyjazdy edukacyjne

W trakcie realizacji projektu  zapewniamy opiekunów dla dzieci uczestników projektu podczas szkoleń/warsztatów.

Szczegółowe informację na temat projektu uzyskać można w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Szkolnej 8 tel. 52 388 84 50oraz w Stowarzyszeniu Dorośli –Dzieciom pod nr telefonu  606 465 124

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej              Wiceprezes Stowarzyszenia Dorośli-Dzieciom

Izabella Frohlke                                                     Sławomir Jaskulsk

 

Deklaracja udziału w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Dane osobowe oświadczenia uczestnika projektu

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim