Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu systemowego pn. „Daj sobie szansę”.

logo-pokl-cale

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu systemowego pn. „Daj sobie szansę”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim przyjął do realizacji projekt systemowy w roku 2014
pn. „Daj sobie szansę”.

Projekt będzie realizowany w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 7.1.1 i współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu styczeń ? grudzień 2014 roku.

Celem Projektu będzie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprawa perspektyw społecznych i zawodowych osób bezrobotnych, zatrudnionych, niepełnosprawnych i młodzieży, poprzez udzielanie aktywnych form wsparcia.

W ramach Projektu oferowane będą: kursy, staże, treningi kompetencji społecznych, warsztaty z doradcą zawodowym, psychologiem itd. Projektem zostanie objętych 75 osób. Projekt przewiduje objęcie także zindywidualizowanym wsparciem osób w wieku 15-30 lat. W odniesieniu do tej grupy osób projekt przewiduje realizację instrumentu aktywizacji zawodowej w zakresie staży.

W związku z tym Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim zaprasza wszystkie osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej do konsultacji społecznych, które będą podstawą do stworzenia diagnozy potrzeb.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 16 sierpnia do 2 września 2013r. w formie przyjmowania opinii, uwag, propozycji, drogą pocztową, mailową lub poprzez bezpośredni kontakt z pracownikiem p. Beatą Rogowską w biurze OPS (ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Kraj) pokój nr 2.

Koordynatorem projektu na etapie tworzenia diagnozy jest p. Sylwia Witkowska tel. 52 388-84-65 e-mail: ops@ops-sepolno.pl Po upływie terminu konsultacji zostanie przygotowany raport z jej przebiegu i wyników. Raport zostanie zamieszczony na stronie.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim
Izabela Fröhlke-Zalewska

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim