Okres świadczeniowy 2015/2016

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres od 1 X 2015 do 30 IX 2016 można składać od dnia 1 sierpnia 2015 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2015 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2015 r. następuje do dnia 31 października 2015 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 października 2015 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2015 r. następuje do dnia 30 listopada 2015 r.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres od października 2015 do września 2016, należy przedłożyć:

– dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (dowód osobisty),
– zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia o dochodach uzyskanych w roku 2014 (wszystkich osób pełnoletnich w rodzinie);
– zaświadczenie albo oświadczenie członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2014;
– zaświadczenie od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku) lub
informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;- zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia;
– zaświadczenie albo oświadczenie od komornika o wypłaconych alimentach w roku 2014;
– zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości pobieranego stypendium szkolnego przez dziecko w roku 2014;
– zaświadczenie albo oświadczenie z ZUS lub KRUS o wypłaconym zasiłku chorobowym w roku 2014;
– nakaz płatniczy podatku rolnego za rok 2014;
– umowę dzierżawy sporządzoną dla celów emerytalno-rentowych;
– dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej (akt urodzenia);
– odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania takiego orzeczenia przez osobę uprawnioną;
zmiany dochodowe po roku 2014 należy zgłosić i przedłożyć odpowiednio: umowę o pracę, staż, dzieło, otwarcie działalności gospodarczej, uzyskanie prawa do renty, emerytury, uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wraz z zaświadczeniem o wynagrodzeniu/dochodzie netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty,
osoby, które chcą skorzystać z procedury utraty dochodu za rok 2014 przedkładają: świadectwo pracy obejmujące rok 2014, 2015 oraz PIT 11, PIT 37 wraz z załącznikami lub inny za rok 2014.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim