Okres świadczeniowy 2020/2021

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie w biurze nr 4.

Fundusz Alimentacyjny

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia
31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres od
1 października 2020 do 30 września 2021, należy przedłożyć:

 

 • zaświadczenie od komornika  prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku) lub informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;
 • zaświadczenie od komornika o wypłaconych alimentach w roku 2019;
 • zaświadczenie / oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia;
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania takiego orzeczenia przez osobę uprawnioną;
 • zaświadczenie / oświadczenie o wysokości pobranego stypendium szkolnego przez dziecko w roku 2019;
 • zaświadczenie / oświadczenie z ZUS lub KRUS o wypłaconym zasiłku chorobowym w roku 2019;
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku w roku 2019,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2019,
 • umowę dzierżawy sporządzoną dla celów emerytalno-rentowych;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu
  o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
 • zmiany dochodowe po roku 2019 należy zgłosić i przedłożyć odpowiednio: umowę o pracę, staż, dzieło, zlecenie, rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, uzyskanie prawa do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, stypendium doktoranckiego wraz z zaświadczeniem / oświadczeniem o wynagrodzeniu / dochodzie netto za 2 m-c pracy, stażu itp.,
 • osoby, które chcą skorzystać z procedury utraty dochodu za rok 2019 przedkładają: świadectwo pracy oraz PIT 11 wraz z załącznikami lub inny za rok 2019.

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

 

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim