Okres zasiłkowy 2020/2021

INFORMACJA

 Art. 26 ust. 2a–4a (Dz. U. 2020 r., poz. 111 z póź. zm.) Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30 – 15.00
Wtorek: 9.00 – 16.00

Do wniosku o zasiłek rodzinny i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka- „becikowe” na okres od 11/ 2020 do 10/ 2021,  należy przedłożyć:

 • zaświadczenie / oświadczenie o wysokości pobranego stypendium szkolnego przez dziecko w roku 2019,
 • zaświadczenie / oświadczenie od komornika o wypłaconych alimentach w roku 2019,
 • przetłumaczone zaświadczenie / oświadczenie o osiągniętym dochodzie poza granicami naszego państwa w roku 2019 pomniejszone odpowiednio o zapłacony za granicą podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • zaświadczenie / oświadczenie z ZUS lub KRUS o wypłaconym zasiłku chorobowym lub macierzyńskim (KRUS) w roku 2019,
 • nakaz płatniczy podatku rolnego za rok 2019,
 • umowę dzierżawy sporządzoną dla celów emerytalno-rentowych,
 • zaświadczenie ze szkoły / oświadczenie – dotyczy tylko: dziecka rozpoczynającego roczne przygotowanie przedszkolne, klasę 1, oraz wszystkie dzieci uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych, i dzieci powyżej 16 roku życia nadal uczące się w gimnazjum,
 • zaświadczenie z internatu, bursy / oświadczenie o tymczasowym zameldowaniu i uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania,
 • zmiany dochodowe po roku 2019 należy zgłosić i przedłożyć odpowiednio: umowę o pracę, staż, zlecenie, otwarcie działalności gospodarczej, uzyskanie prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych, renty, emerytury, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego wraz z zaświadczeniem / oświadczeniem o wynagrodzeniu / dochodzie netto za drugi m-c pracy, renty i.t.p.
 • osoby, które chcą skorzystać z procedury utraty dochodu za rok 2019, przedkładają: świadectwo pracy obejmujące rok 2019 i lub inne lata oraz  PIT 11,  PIT 37 wraz z załącznikami, lub inny za rok 2019, (aplikacja Ministerstwa Finansów nie rozróżnia rodzaju dochodów a nie wszystkie dochody podlegają wg ustawy utracie),
 • do płatności dodatku z urlopu wychowawczego należy przedłożyć: zaświadczenie z zakładu pracy o stażu pracy i okresie udzielonego urlopu wychowawczego na dziecko (pobrać druk do wypełnienia przez pracodawcę z OPS).

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia zmian w w/w okresie zasiłkowym: w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodów, przerwania nauki w szkole, zawarcia związku małżeńskiego przez członka rodziny, urodzenia dziecka przez członka rodziny, wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, zasądzenia alimentów lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych jest Pani zobowiązana/y do niezwłocznego powiadomienia o tym tut. Ośrodek zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim