Okres zasiłkowy 2019/2020

INFORMACJA

 Art. 26 ust. 2a–4a (Dz. U. 2018 r., poz. 2220 z póź. zm.) Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

Poniedziałek, środa, czwartek: 9.00 – 13.00
Wtorek: 9.00 – 16.00
Piątek: 9.00 – 13.00

 

Do wniosku o zasiłek rodzinny i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka- „becikowe” na okres od 11/ 2019 do 10/ 2020,  należy przedłożyć:

 • zaświadczenie / oświadczenie o wysokości pobranego stypendium szkolnego przez dziecko w roku 2018,
 • zaświadczenie / oświadczenie od komornika o wypłaconych alimentach w roku 2018,
 • przetłumaczone zaświadczenie / oświadczenie o osiągniętym dochodzie poza granicami naszego państwa w roku 2018 pomniejszone odpowiednio o zapłacony za granicą podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • zaświadczenie / oświadczenie z ZUS lub KRUS o wypłaconym zasiłku chorobowym lub macierzyńskim (KRUS) w roku 2018,
 • nakaz płatniczy podatku rolnego za rok 2018,
 • umowę dzierżawy sporządzoną dla celów emerytalno-rentowych,
 • zaświadczenie ze szkoły / oświadczenie – dotyczy tylko: dziecka rozpoczynającego roczne przygotowanie przedszkolne, klasę 1, oraz wszystkie dzieci uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych, i dzieci powyżej 16 roku życia nadal uczące się w gimnazjum,
 • zaświadczenie z internatu, bursy / oświadczenie o tymczasowym zameldowaniu i uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania,
 • zmiany dochodowe po roku 2018 należy zgłosić i przedłożyć odpowiednio: umowę o pracę, staż, zlecenie, otwarcie działalności gospodarczej, uzyskanie prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych, renty, emerytury, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego wraz z zaświadczeniem / oświadczeniem o wynagrodzeniu / dochodzie netto za drugi m-c pracy, renty i.t.p.
 • osoby, które chcą skorzystać z procedury utraty dochodu za rok 2018, przedkładają: świadectwo pracy obejmujące rok 2018 i lub inne lata oraz  PIT 11,  PIT 37 wraz z załącznikami, lub inny za rok 2018, (aplikacja Ministerstwa Finansów nie rozróżnia rodzaju dochodów a nie wszystkie dochody podlegają wg ustawy utracie),
 • do płatności dodatku z urlopu wychowawczego należy przedłożyć: zaświadczenie z zakładu pracy o stażu pracy i okresie udzielonego urlopu wychowawczego na dziecko (pobrać druk do wypełnienia przez pracodawcę z OPS).

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia zmian w w/w okresie zasiłkowym: w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodów, przerwania nauki w szkole, zawarcia związku małżeńskiego przez członka rodziny, urodzenia dziecka przez członka rodziny, wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, zasądzenia alimentów lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych jest Pani zobowiązana/y do niezwłocznego powiadomienia o tym tut. Ośrodek zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Jednocześnie informujemy co następuje: zgodnie z art. 3 pkt 23 i 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych:

utracie dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303), wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.4)), utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych; utratą świadczenia rodzicielskiego, utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

uzyskaniu dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,”; rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Art. 5. 4c – przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

Na mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają zwrotowi (art. 30).

Informujemy, że na podstawie kpa, art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. § 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim