Okres zasiłkowy 2018/2019

INFORMACJA

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. (art. 26 ust. 2a–4a ustawy o ŚR – Dz. U. 2017 r., poz. 1952 z póź. zm.)

Tut. Ośrodek informuje, że na mocy art. 26 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

WRZESIEŃ
Poniedziałek, środa, czwartek 9.00 – 13.00
Wtorek 9.00 – 16.00
Piątek 9.00 – 13.00

POZOSTAŁE MIESIĄCE: 

od poniedziałku do piątku 9.00 – 13.00

 

Do wniosku o zasiłek rodzinny i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka- „becikowe” na okres od 11/ 2018 do 10/ 2019,  należy przedłożyć:

 • zaświadczenie / oświadczenie o wysokości pobranego stypendium szkolnego przez dziecko w roku 2017,
 • zaświadczenie / oświadczenie od komornika o wypłaconych alimentach w roku 2017,
 • przetłumaczone zaświadczenie / oświadczenie o osiągniętym dochodzie poza granicami naszego państwa w roku 2017 pomniejszone odpowiednio o zapłacony za granicą podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • zaświadczenie / oświadczenie z ZUS lub KRUS o wypłaconym zasiłku chorobowym lub macierzyńskim (KRUS) w roku 2017,
 • nakaz płatniczy podatku rolnego za rok 2017,
 • umowę dzierżawy sporządzoną dla celów emerytalno-rentowych,
 • zaświadczenie ze szkoły / oświadczenie – dotyczy tylko: dziecka rozpoczynającego roczne przygotowanie przedszkolne, klasę 1, oraz wszystkie dzieci uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych, i dzieci powyżej 16 roku życia nadal uczące się w gimnazjum,
 • zaświadczenie z internatu, bursy / oświadczenie o tymczasowym zameldowaniu i uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania,
 • zmiany dochodowe po roku 2017 należy zgłosić i przedłożyć odpowiednio: umowę o pracę, staż, zlecenie, otwarcie działalności gospodarczej, uzyskanie prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych, renty, emerytury, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego wraz z zaświadczeniem / oświadczeniem o wynagrodzeniu / dochodzie netto za drugi m-c pracy, renty i.t.p.
 • osoby, które chcą skorzystać z procedury utraty dochodu za rok 2017, przedkładają: świadectwo pracy obejmujące rok 2017 i lub inne lata oraz  PIT 11,  PIT 37 wraz z załącznikami, lub inny za rok 2017, (aplikacja Ministerstwa Finansów nie rozróżnia rodzaju dochodów a nie wszystkie dochody podlegają wg ustawy utracie),
 • do płatności dodatku z urlopu wychowawczego należy przedłożyć: zaświadczenie z zakładu pracy o stażu pracy i okresie udzielonego urlopu wychowawczego na dziecko (pobrać druk do wypełnienia przez pracodawcę z OPS).

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia zmian w w/w okresie zasiłkowym: w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodów, przerwania nauki w szkole, zawarcia związku małżeńskiego przez członka rodziny, urodzenia dziecka przez członka rodziny, wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, zasądzenia alimenów lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych jest Pani zobowiązana/y do niezwłocznego powiadomienia o tym tut. Ośrodek zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Jednocześnie informujemy co następuje: · zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych utrata dochodu oznacza to utratę dochodu spowodowaną: – uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty\ rodzinnej lub renty socjalnej, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.6)), utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych, utratą świadczenia rodzicielskiego, utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników. · uzyskanie dochodu zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: – zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników. Art. 5. 4c – przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim