Organizacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób realizujących zadania związane z procedurą „Niebieskie Karty”, osób i rodzin doświadczających przemocy, a także pracowników socjalnych, którzy pracują z rodzinami przejawiającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze informujemy, że praca Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępólnie Krajeńskim oraz powołanych Grup Roboczych ulegają zmianie. Wskazane jest wprowadzenie i bezwzględne przestrzeganie wzmożonego reżimu sanitarnego oraz ograniczony kontakt osobisty.

W sytuacjach szczególnych i tego wymagających możliwe są nadal wizyty członka grupy roboczej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, z osobami wyrażającym potrzebę kontaktu w tej formie.

Obsługa administracyjno-techniczna ZI pozostaje bez zmian.

Posiedzenia grup roboczych odbywają się zdalnie przy pomocy dostępnych środków komunikacji – telefonów, poczty mailowej lub innych jeżeli są takie możliwości. W sytuacjach tego wymagających przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności (zasady dotyczące zapobiegania wirusa SARS-Co V-2 oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego) spotkania te organizowane są w tut. Ośrodku. Z dokonanych ustaleń i zaplanowanych dalszych działań sporządzony zostanie protokół z posiedzenia grupy roboczej i ustalony indywidualny plan pomocy.

Monitoring sytuacji rodzin, gdzie wszczęta jest procedura „Niebieskiej Karty” nadal będzie prowadzony zdalnie.

W sytuacjach tego wymagających członkowie GR będą podejmować interwencje w miejscu zamieszkania rodziny z zachowaniem szczególnych środków ochrony osobistej.

Powyższe ustalenia wpisują się w zalecenia Wojewody dotyczące organizacji pracy Zespołów Interdyscyplinarnych i działań Grup Roboczych.

Można również uzyskać pomoc i wsparcie w ramach działalności Punktu Interwencji Kryzysowej w Sępólnie Krajeńskim, ul. Szkolna 8, tel. 52 388 84 50 (zadzwoń, zgłoś problem).

Dyżurujący  specjaliści:

  • poniedziałek od 15.30 do 18.30 – pracownik socjalny
  • poniedziałek od 15.30 do 18.30 – kurator sądowy
  • wtorek od 18.10 do 21.10 – poradnictwo rodzinne
  • środa od 18.15 do 21.1 5– pedagog-socjoterapeuta
  • czwartek od 15.30 do 17.30 – prawnik
  • co druga środa miesiąca od 14.00 do 20.00 – psycholog

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim