Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego!

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest Projekt „Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego!”. Celem głównym projektu jest poprawa skuteczności oraz efektywności pomocy społecznej na terenie gminy Sępólno Krajeńskie poprzez wdrożenie nowego modelu pracy, polegającego na oddzieleniu pracy (procedury) administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej oraz usług społecznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim. Ponadto, celem projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do OPS poprzez zmianę organizacji pracy ośrodka, obejmująca wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych pracowników socjalnych.

 

Cel będzie realizowany poprzez 3 zadania:

  1. Działania przygotowujące Ośrodek do wdrożenia zmian organizacyjnych – opracowanie dokumentacji, doposażenie oraz dostosowanie Ośrodka.
  2. Przygotowania pracowników OPS do przedmiotowych zmian.
  3. Wdrożenie zmian organizacyjnych i realizacja pracy socjalnej i usług zgodnie z wdrożonymi zmianami organizacyjnymi.

Zostanie powołanych pięć zespołów/stanowisk pracy, tj. stanowisko
ds. pierwszego kontaktu, ds. pracy socjalnej, ds. usług, ds. świadczeń przyznawanych decyzją, ds. rodziny.

W ramach projektu przewidziane są:

  • szkolenia przygotowujące pracowników OPS-u w Sępólnie Krajeńskim, w tym kadry zarządzającej do wprowadzonych zmian i pracy z klientami;
  • mentoring, wsparcie doradcy zawodowego;
  • adaptacja pomieszczenia na Biuro Obsługi Klienta wraz z zakupem zestawu recepcyjnego i tablicy informacyjnej dla klientów;
  • zakup wyposażenia (zestaw komputerowy, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka).

Powyższe działania mają na celu podniesienie jakości i efektywności pracy, w tym umożliwienie realizacji działań przypisanych do nowopowstałych stanowisk pracy zgodnych z modelem organizacyjnym oddzielającym pracę administracyjną od pracy socjalnej.

Dane finansowe:

Całkowity koszt realizacji projektu: 421 219,97 zł

Kwota dofinansowania: 421 219,97 zł

Wkład własny: 0,00 zł

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim