Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim przystąpił  do realizacji projektu Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji

Ośrodek Pomocy Społecznej  podaje do publicznej wiadomości, że przystąpił  do realizacji projektu Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – Program Aktywności Lokalnej, RPKP.09.02.01-04-0020/17, którego liderem jest Stowarzyszenie Dorośli – Dzieciom z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim. Przystąpienie do projektu wynika wprost z jego zakresu, tj.  wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowego i zindywidualizowanego programu umożliwiającego aktywne włączenie społeczne 76 osób, w tym włączenie 17 osób na rynek pracy.

Sępólno Krajeńskie, dnia 12 października 2017 roku

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim