Otwarty konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne świadczone przez zakłady opieki zdrowotnej z terenu miasta i gminy Sępólno Krajeńskie

Otwarty konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne świadczone przez zakłady opieki zdrowotnej z terenu miasta i gminy Sępólno Krajeńskie

02.12.2011r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sępólnie Krajeńskim
ogłasza

 

otwarty konkurs ofert, mający na celu wyłonienie realizatora z terenu miasta i gminy Sępólno Krajeńskie, świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych

I. Przedmiotem konkursu jest wsparcie finansowe przyjęcia obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach programu terapii uzależnienia od alkoholu w zakresie:
1. sesji psychoterapii indywidualnej prowadzonych przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień lub certyfikowanego instruktora terapii uzależnień,
2. sesji psychoterapii grupowej prowadzonych przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień lub certyfikowanego instruktora terapii uzależnień.
W/w świadczenia mają być realizowane dla szacunkowej liczby od 50 do 100 osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń publicznych.
II. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592)
2. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)
III. Termin, warunki oraz miejsce realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku
IV. Oferta powinna zawierać:
1) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2) dane o oferencie:
a) nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
b) imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu – w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej,
3) określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności,
4) wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających określonych świadczeń zdrowotnych,
5) proponowaną kwotę należności za realizację zamówienia, z ewentualną kalkulacją elementów należności,
6) proponowany czas trwania umowy.
V. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Oferenta do spełnienia warunków, należy składać zamkniętej kopercie w formie pisemnej, w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj. ul. Szkolna 8 (biuro nr 1) w nieprzekraczalnym terminie do 20.12.2011 r. do godz. 9.00
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w konkursie oferty przekazywane są pod obrady komisji konkursowej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja sporządza protokół z przebiegu konkursu, który przedkłada Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólna Kraj. Dyrektor dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty (punkt IV- dotyczący zawartości oferty) i zawiera umowę w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
VII. Wszelkie kwestie związane z wniesieniem protestów i skarg zostaną rozpatrzone zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy
o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592)
VIII. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania kopert w ciągu 7 dni od daty wpływu.
IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wzór oferty realizacji zadania jest dostępny na stronie internetowej www.ops-sepolno.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów jest Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim Sylwia Witkowska telefon (052) 388 84 50.

POBIERZ >>>>> WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim