„OTWÓRZ OCZY – NIE DAJ SIĘ PRZEMOCY W GMINIE SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE !!!”

 • ops_sepolno_IMG_2442
 • ops_sepolno_IMG_2444
 • ops_sepolno_IMG_2454
 • ops_sepolno_IMG_2456
 • ops_sepolno_IMG_2464
 • ops_sepolno_IMG_2544
 • ops_sepolno_IMG_2546
 • ops_sepolno_IMG_2555
 • ops_sepolno_IMG_2562
 • ops_sepolno_IMG_2564
 • ops_sepolno_IMG_2584

W ramach realizowanego Projektu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod nazwą „OTWÓRZ OCZY – NIE DAJ SIĘ PRZEMOCY
W GMINIE SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE !!!” w miesiącu listopadzie zrealizowane zostały warsztaty i pogadanki z udziałem specjalistów, mające na celu poszerzanie wiedzy na temat skutków przemocy.

Zgodnie z działaniem 3 projektu – poszerzanie wiedzy na temat skutków przemocy 15-16 listopada 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim odbyły się warsztaty dla rodziców, dziadków i opiekunów prawnych, mające na celu podniesienie wiedzy na temat skutków przemocy, szczególnie gdy sprawcą przemocy jest młody człowiek, a także doskonalenie umiejętności w zakresie nazywania i bezpiecznego wyrażania własnych emocji, budowaniu zdrowych relacji, radzenia sobie ze stresem, napięciami
a także rozwiązywaniu konfliktów.

Dnia 20-21 listopada 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej zorganizowano warsztaty dla nauczycieli, pedagogów i pracowników instytucji kultury, bibliotek, kuratorów, pracowników instytucji pomocy społecznej oraz Policji
z terenu gminy Sępólno Krajeńskie.

Dnia 25-26 listopada 2019 r. odbyły się warsztaty wyjazdowe dla przedstawicieli instytucji do Fojutowa, których głównym prelegentem była sędzia w stanie spoczynku Anna Maria Wesołowska.

Głównym celem powyższych warsztatów była wymiana doświadczeń, podniesienie wiedzy na temat skutków przemocy oraz nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami działającymi na terenie Gminy.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim