„OTWÓRZ OCZY – NIE DAJ SIĘ PRZEMOCY  W GMINIE SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE !!! – CZĘŚĆ 2”

Gmina Sępólno Krajeńskie wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w 2020 roku realizuje projekt, który uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie pod nazwą „OTWÓRZ OCZY – NIE DAJ SIĘ PRZEMOCY  W GMINIE SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE !!! – CZĘŚĆ 2” w wysokości 52.740,00 zł.

Głównym założeniem projektu jest rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Odbiorcami projektu są dzieci, młodzież, rodzice oraz osoby zaangażowane w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu miasta i gminy Sępólno Krajeńskie.

Naszym celem jest:

  • Pogłębienie wiedzy na temat skutków przemocy, w tym z udziałem nastolatków (w roli ofiary jak i sprawcy).
  • Zwiększenie świadomości społeczności Gminy Sępólno Krajeńskie na temat zagrożeń płynących z przemocy.
  • Wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie.

Projekt obejmuje następujące działania:

  1. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy.
  2. Poszerzanie wiedzy na temat skutków przemocy poprzez: warsztaty, spotkania, pogadanki z udziałem specjalistów dla poszczególnych grup (dzieci i młodzież, nauczyciele, pedagodzy, kuratorzy oraz pracownicy instytucji zaangażowani na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rodziców, dziadków oraz opiekunów prawnych).

 

 

 

  1. Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy poprzez udział młodzieży w koncercie profilaktycznym (słowno-muzycznym).
  2. Konkurs plastyczny „Nie oddam swojej mocy – PRZEMOCY !!!”.
  3. Organizacja happeningu pn. ,,Zatrzymaj się i pomyśl”.

Pozyskane środki finansowe wzbogacą działania Gminy Sępólno Krajeńskie i  Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim zmierzające do zwiększenia współpracy pomiędzy instytucjami na co dzień zajmującymi się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Działania zawarte w projekcie będą miały na celu dotarcie do szerszej grupy odbiorców z ciekawym, niekonwencjonalnym przekazem, co jednocześnie zwiększy szansę na poprawę sytuacji dzieci i młodzieży zagrożonych  i dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej          Burmistrz Sępólna Krajeńskiego

w Sępólnie Krajeńskim                            Waldemar Stupałkowski

Izabela Fröhlke

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim