OTWÓRZ OCZY – NIE DAJ SIĘ PRZEMOCY W GMINIE SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE!!! – CZĘŚĆ 3”

Gmina Sępólno Krajeńskie wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w 2021 roku po raz trzeci realizuje projekt pod nazwą „OTWÓRZ OCZY – NIE DAJ SIĘ PRZEMOCY W GMINIE SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE!!! – CZĘŚĆ 3” dofinansowany z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie. Dofinansowanie w 2021 roku wynosi 57.690,00 zł

 

Głównym założeniem projektu jest rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

 

Założenia te planujemy zrealizować poprzez:

 • sporządzenie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy,
 • poszerzanie wiedzy na temat skutków przemocy poprzez: warsztaty, spotkania, pogadanki z udziałem specjalistów dla poszczególnych grup (dzieci i młodzież, nauczyciele, pedagodzy, kuratorzy, pracownicy instytucji zaangażowani na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rodzice, dziadkowie i opiekunowie prawni),
 • zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy poprzez udział młodzieży w spotkaniach dla osób, które doświadczyły przemocy w rodzinie (gdzie wszczęta jest procedura ,,Niebieska Karta” oraz dla zainteresowanych mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie),
 • organizację konkursu plastycznego dla dzieci „Nie oddam swojej mocy – PRZEMOCY!!!” w kategoriach wiekowych 9 – 11 oraz 12 – 13 lat,
 • przygotowanie kalendarza na 2022 rok prezentującego najlepsze prace wyłonione w konkursie plastycznym,
 • nagranie filmu edukacyjno – profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy, który zostanie przekazany do wszystkich szkół z terenu gminy Sępólno Krajeńskie.

 

 

 

Odbiorcami projektu są:

 • młodzież w wieku 9 – 17 lat, mieszkająca na terenie gminy Sępólno Krajeńskie, uczęszczająca do placówek edukacyjnych na terenie gminy,
 • rodzice, dziadkowie, opiekunowie dzieci i młodzieży w wieku 9 – 17 lat zamieszkali na terenie gminy Sępólno Krajeńskie,
 • pracownicy instytucji zaangażowani w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu miasta i gminy Sępólno Krajeńskie.

 

Naszym celem jest:

 • pogłębienie wiedzy na temat skutków przemocy, w tym z udziałem dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie,
 • zwiększenie świadomości w społeczności gminy Sępólno Krajeńskie na temat zagrożeń płynących z przemocy,
 • wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie.

 

 

Dzięki zdobytym dodatkowo środkom finansowym Gmina Sępólno Krajeńskie ma możliwość poszerzenia swojej oferty z zakresu przeciwdziałania przemocy.

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej                                        Burmistrz Sępólna Krajeńskiego

w Sępólnie Krajeńskim                                                                        Waldemar Stupałkowski

Izabela Fröhlke

 

 

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim