Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim przystąpił do realizacji projektu „Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim”, który będzie realizowany w okresie od kwietnia 2017 do czerwca 2018 roku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania projektu wynosi  445 140,00zł.

Celem projektu jest zwiększenie na terenie gminy Sępólno Krajeńskie  dostępności do usług społecznych poprzez przeszkolenie 10 klientów Ośrodka Pomocy Społecznej z kręgu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej i zatrudnienie ich do świadczenia względem 20 osób niepełnosprawnych, klientów OPS z terenu gminy Sępólno Krajeńskie usług opiekuńczych. Celem projektu jest również udzielenie wsparcia uzupełniającego dla 10 opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych poprzez działania ukierunkowane na podnoszenie ich umiejętności  faktycznych służących poprawie jakości usług opiekuńczych.

W ramach projektu dla 10 klientów OPS z kręgu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przewidziano następujące działania – GRUPA I:

  • 210 –  godzinne szkolenie dla asystentów osobistych osób niepełnosprawnych;
  • 12 – miesięczne zatrudnienie na stanowisku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach umowy o pracę;

Dla 20 osób niepełnosprawnych zaplanowano – GRUPA II:

  • 12-miesięczne wsparcie asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej,
  • 12-miesieczne wsparcie trenerów aktywności;

10 opiekunów faktycznych otrzyma następujące wsparcie-GRUPA III:

  • prowadzone przez specjalistę grupy wsparcia,
  • poradnictwo psychologiczne,
  • cykliczne spotkania z innymi specjalistami.