,,Pozory mylą, dowód nie”

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim reprezentujący Gminę Sępólno Krajeńskie przystąpił do kampanii ,,Pozory mylą, dowód nie”.
Jest to program profilaktyczno-edukacyjny organizowany przez Komendę Główną Policji oraz Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie.
Program ma na celu zmianę zachowań sprzedawców co do respektowania prawa w zakresie sprzedaży alkoholu nieletnim oraz uświadomienie rodzicom ich kluczowej w kształtowaniu odpowiedzialnych postaw wobec alkoholu ludzi młodych.
W ramach kampanii w kilkunastu punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy zostały rozwieszone plakaty oraz dostarczono materiały edukacyjne dla sprzedawców.
Działania będą kontynuowane z początkiem roku szkolnego również w szkołach. Przystąpienie do w/w kampanii jest jednym z zadań w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

pozory_myla_dowod_nie

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim