Procedura „Niebieska Karta”

Procedura „Niebieska Karta”

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta wszczęcie procedury następuje na skutek stwierdzenia podejrzenia, iż osoba została dotknięta przemocą w rodzinie.
Wypełnienie formularza Niebieskiej Karty – A następuje przez przedstawiciela jednego z podmiotów wymienionych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia).
Wszczęcie i prowadzenie procedury NK nie wymaga zgody osoby, co do której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą.
Podczas pierwszego kontaktu z osobą doznającą przemocy należy:

  • przekazać formularz Niebieskiej Karty – B osobie doznającej przemocy po uprzednim wypełnieniu rubryk dotyczących proponowanych instytucji pomocowych
  • sytuacji braku możliwości kontaktu z osobą doznająca przemocy lub odmowy współpracy również należy przekazać druk Niebieskiej Karty  B
  • przypadku, gdy osobą doznającą przemocy jest dziecko NK – B należy przekazać rodzicowi, opiekunowi prawnemu który nie jest sprawcą przemocy, albo osobie która zgłosiła stosowanie przemocy w rodzinie

Po wypełnieniu Niebieskiej Karty A należy w ciągu 7 dni od wszczęcia procedury przekazać ją Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego.
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni powiadamia członków grupy roboczej, którzy rozpoczynają działania pomocowe na rzecz indywidualnego przypadku.
Następnie odbywa się posiedzenie grupy roboczej z udziałem osoby doznającej przemocy oraz osoby stosującej przemoc celem uzupełnienia informacji na drukach ?Niebieskiej Karty – C, D. Osoba doznająca przemocy otrzymuje zaproszenie na spotkanie, natomiast osoba stosująca przemoc otrzymuje wezwanie na spotkanie.
Wypełnienie formularza Niebieskiej Karty – C następuje na posiedzeniu grupy roboczej, dokonywana jest wtedy analiza sytuacji rodziny. Niestawienie się na posiedzenie grupy roboczej osoby dotkniętej przemocą w rodzinie nie wstrzymuje prac grupy.
Wypełnienie formularza Niebieskiej Karty D powinno nastąpić na posiedzeniu grupy w obecności osoby wobec, której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc.
Spotkania zorganizowane są w sposób gwarantujący osobie doznającej przemocy poczucie bezpieczeństwa i nienarażający ją na spotkanie ze sprawcą.
Zakończenie procedury wymaga wskazania przesłanki jej zakończenia zawartej w § 18 rozporządzenia oraz sporządzenia protokołu zakończenia procedury.
O zakończeniu pracy (nad daną rodziną) decydują członkowie grupy. Grupa robocza sporządza informację o zakończeniu działań, którą przedkłada do akceptacji i podpisu Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego. Przypadki wątpliwe, co do zasadności zakończenia procedury mogą być analizowane na posiedzeniu zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pobierz>>> Infolinia Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”