Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – sprawozdanie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim od stycznia 2020 r. do lipca 2020 r. brał udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2019.

 

Celem głównym w ramach Podprogramu 2019 było zapewnienie najuboższym mieszkańcom miasta i gminy Sępólno Krajeńskie pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działach towarzyszących.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana była do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód na osobę nie przekraczał kwoty:

  • 1 402,00 zł (netto) w przypadku samotnie gospodarującej,
  • 1056,00 zł (netto) w przypadku na osobę w rodzinie.

Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych w ramach Programu FEAD, Podprogramu 2019 musieli spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, a w szczególności art. 7.

Ilość artykułów spożywczych na osobę w rodzinie jest określona normami zawartymi w Podprogramie 2019.

W Podprogramie 2019 rozdysponowano około 64 tony żywności, a tą pomocą objęto 1 165 osób.

 

W ramach PO PŻ Podprogram 2019 odbyły się także działania w ramach środków towarzyszących, które miały na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Działania towarzyszące kwalifikowalne tj. warsztaty ekonomiczne i warsztaty dietetyczne w Podprogramie 2019 zostały skierowane do 15% odbiorców końcowych.

Natomiast działania towarzyszące niekwalifikowalne polegały na przekazaniu beneficjentom programu ulotek dotyczących zdrowego żywienia.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim