Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

popz

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016.

Program jest skierowany dla osób i rodzin  najbardziej potrzebujących, które
z powodu trudnej sytuacji życiowej nie są w stanie zapewnić sobie i rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych, posiłków. Celem Programu jest między innymi:

 • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • włączenie osób doświadczających niezaspokojenia potrzeby materialnej
  w funkcjonowaniu społeczności lokalnych,
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej)

Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych w ramach Programu FEAD, Podprogram 2016 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, a w szczególności jej art. 7. Żywność dystrybuowana będzie nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej, z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy ( do 200% ):

 • 1268,00 zł dla osoby samotnej,
 • 1028,00 zł dla jednego członka w rodzinie.

Przekroczenie powyższych kwot automatycznie wykluczy beneficjenta z   przyznania pomocy w formie paczki żywnościowej.

 

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim podejmie działania
w ramach środków towarzyszących, obejmujące swym zakresem: warsztaty  kulinarne dla różnych grup wiekowych z udziałem ekspertów kulinarnych; warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego odżywiania; programy edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności; warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego z uwzględnieniem wszystkich finansowych
i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych). Przeprowadzone działania będą miały na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji
w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

 

Środki towarzyszące

Organizacje realizujące dystrybucję artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą także działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego miedzy innymi :

 • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia;
 • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych;

oraz

 • programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia i realizacji budżetu domowego, z uwzględnieniem dochodów rodziny w tym artykułów spożywczych w ramach PO PŻ).

Organizacje przekazujące artykuły spożywcze wśród osób najbardziej potrzebujących mogą również prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych (np. zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzającego do wyjścia z ubóstwa, tworzenie grup wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji);
 • zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych dla osób korzystających z pomocy żywnościowej (np. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej bezdomnym, wsparcie psychologiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).

 

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim