Projekt socjalny „Senior Młody Duchem”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim realizuje projekt socjalny pod nazwą „Senior Młody Duchem”. Projekt realizowany jest dla seniorów z terenu, Gminy Sępólno Krajeńskie w okresie od czerwca do grudnia 2018 roku. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania osób starszych w naszym lokalnym środowisku. W ramach projektu odbywają się cykliczne spotkania tematyczne, których celem jest integracja, akceptacja oraz profilaktyka osób starszych. Seniorzy mogą aktywnie spędzać swój wolny czas, hasłem przewodnim projektu jest: „Nie jesteśmy Sami!”.

Spotkania organizowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Szkolna 8, sala nr 5. Pracownicy socjalni oraz opiekunki środowiskowe tutejszego ośrodka poinformowali o przedsięwzięciu swoich podopiecznych, zachęcając ich do uczestnictwa w projekcie. Wszelkich informacji na temat projektu socjalnego udzielają: Andżelika Kubicka i Natasza Ksobiak.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim