Punkt Interwencji Kryzysowej

Punkt Interwencji Kryzysowej w Sępólnie Krajeńskim
ul. Szkolna 8
tel. 52 388 84 50 lub 52 3888 84 56

Dyżury specjalistów:

 • poniedziałek od 15.30 do 18.30pracownik socjalny,
 • poniedziałek od 15.30 do 18.30kurator sądowy, 
 • wtorek od 18.10 do 21.10 – poradnictwo rodzinne,
 • środa od 18.15 do 21.15 – pedagog-socjoterapeuta,
 • czwartek od 15.30 do 17.30 – prawnik,
 • czwartek od 15.30 do 18.30 – psycholog.

Pomoc jest udzielana bezpłatnie!

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930 ze zm.).,
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r.  poz. 1390),
 • ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

Jesteśmy po to by pomagać:

 • osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz alkoholizmem,
 • osobom, które straciły bliską osobę,
 • osobom zagubionym w ,,gąszczu” urzędniczej biurokracji,
 • osobom potrzebującym porady prawnej,
 • dzieciom i młodzieży zagrożonej demoralizacją,
 • rodzinom mających problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi,
 • osobom, które utraciły pracę i długotrwale bezrobotnych,
 • osobom, które z innych powodów znalazły się w trudnej sytuacji i nie widzą z niej wyjścia.

Uwaga!
Punkt Interwencji Kryzysowej nie ma możliwości zapewnienia miejsc schronienia, ponieważ należy to do kompetencji ośrodków interwencji kryzysowej.

Najbliższy Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (3 pokoje dla 10 osób) znajduje się w Tucholi , ul. Przemysłowa 6, tel. 052 554 00 45. Ośrodek zapewnia schronienie ofiarom przemocy w rodzinie, bez skierowania i bez względu na dochód, na okres do 3 miesięcy.

 

 


 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim