RAPORT PODUMOWUJĄCY KONSULTACJE SPOŁECZNE

Przedmiotem konsultacji społecznych była diagnoza potrzeb i założeń projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. „Daj sobie szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych w zakresie diagnozy potrzeb i założeń projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. „Daj sobie szanse”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamieszone zostało poprzez:

  • umieszczenie na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w zakładce Aktualności.

Konsultacje społeczne przeprowadzono w dniach 16.08.2013 r. – 02.09.2013 r. Mieszkańcy mogli przekazywać swoje opinie, uwagi, propozycje drogą pocztową, mailową (ops@ops-sepolno.pl) lub poprzez bezpośredni kontakt z pracownikiem w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim (pok. Nr 2).

W trakcie konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne opinie, uwagi czy propozycje.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim