Realizacja projektu „Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim”

  • ops_sepolno_IMG_20171016_125605697_HDR
  • ops_sepolno_IMG_20171016_135508557_HDR
  • ops_sepolno_IMG_20171016_142209336_HDR
  • ops_sepolno_IMG_20171019_131256343_HDR
  • ops_sepolno_IMG_20171019_132937795_HDR

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim od 1 kwietnia 2017 roku realizuje projekt „Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Od 1 lipca 2017 roku 10 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych świadczy na terenie Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie usługi w środowiskach 20 osób z różnym rodzajem niepełnosprawności.

Od miesiąca sierpnia 2017 roku realizowane było indywidualne wsparcie psychologiczne dla 10 opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych, które zakończyło się w lutym 2018r.

Ponadto od miesiąca września 2017 roku dla opiekunów faktycznych odbywały się spotkania z terapeutą do prowadzenia grup wsparcia oraz poradnictwo specjalistyczne, które zakończyły się w marcu 2018r.

Projekt „Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim” realizowany będzie do dnia 30 czerwca 2018 roku.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim