Realizacja projektu systemowego „Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!” w 2012 roku

  • DSC09146
  • DSC09155
  • DSC09164
  • DSC09165
  • DSC09168
  • DSC09169
  • DSC09172
  • DSC09180

W 2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim po raz kolejny realizuje projekt systemowy „Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1,  Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Od miesiąca stycznia do lutego 2012 roku trwał nabór beneficjentów do projektu. W tym okresie ukazał się artykuł w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej tut. Ośrodka informujący o promocji i naborze.

Dnia 17 lutego 2012 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim odbyło się spotkanie promocyjno-informacyjne, na którym przedstawiono główne założenia projektu oraz spodziewane efekty systematycznego i aktywnego uczestnictwa osób chętnych do zmiany swojej sytuacji.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim