Realizacja zadania 1 – Działania przygotowujące Ośrodek do wdrożenia zmian organizacyjnych

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest Projekt „Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego!”. Celem głównym projektu jest poprawa skuteczności oraz efektywności pomocy społecznej na terenie gminy Sępólno Krajeńskie poprzez wdrożenie nowego modelu pracy, polegającego na oddzieleniu pracy (procedury) administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej oraz usług społecznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim. Ponadto, celem projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do OPS poprzez zmianę organizacji pracy ośrodka, obejmująca wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych pracowników socjalnych.

 

Cel będzie realizowany poprzez 3 zadania:

  1. Działania przygotowujące Ośrodek do wdrożenia zmian organizacyjnych – opracowanie dokumentacji, doposażenie oraz dostosowanie Ośrodka.
  2. Przygotowania pracowników OPS do przedmiotowych zmian.
  3. Wdrożenie zmian organizacyjnych i realizacja pracy socjalnej i usług zgodnie z wdrożonymi zmianami organizacyjnymi.

W ramach zadania pierwszego „Przygotowanie ośrodka do wdrożenia zmian organizacyjnych” w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30.04.2020 roku wykonano adaptację pomieszczenia pokój pierwszego kontaktu poprzez malowanie ścian, wymiana podłóg, wymiana oświetlenia, wymiana drzwi wejściowych, zamontowanie rolet okiennych oraz dokonano zakupu zestawu recepcyjnego z kontenerem, 2 krzesła biurowe, tablicy informacyjnej dla klientów OPS, doposażono pokój pierwszego kontaktu o telefon z centralą, niszczarkę, urządzenie wielofunkcyjne oraz zestaw komputerowy i laptop.

 

Do pracy w pierwszym etapie został powołany z pracowników Ośrodka 6 osobowy Zespół ds. zmian, który zajął się analizą obecnej struktury tut. Ośrodka oraz zadań jakie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim zgodnie ze statutem oraz Regulaminem organizacyjnym. Na podstawie zebranych danych dokonana została ocena zapotrzebowania na realizację usług pomocy i integracji społecznej z możliwościami jej udostępniania i realizacji. Dokonano analizy SWOT Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim i możliwości podjęcia stosownych działań kierowanych do poszczególnych grup społecznych. Powyższe opracowania będą wsparciem i informacją do sporządzenia aktualnej Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz Programu wspierania rodziny, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zespół projektowy opracował projekt Regulaminu organizacyjnego uwzględniający nowy model organizacji pracy, który został poddany analizie formalno-prawnej. W związku z powyższym został uaktualniony i dostosowany do nowego modelu pracy tut. Ośrodka zakres obowiązków dla każdego pracownika. Równolegle podczas opracowywania i tworzenia nowych rozwiązań przeprowadzono rozmowy indywidualne z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim. Uzyskanie informacje pomogły zespołowi kierowniczemu tut. Ośrodka wskazać odpowiednie miejsce dla każdego pracownika w odpowiednim Zespole/stanowisku. Przeprowadzone spotkania z pracownikami OPS miały na celu zapoznanie ich z wypracowanymi dokumentami i procedurami.

 

 

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim