Realizacja zadania 2 „Działania przygotowujące pracowników do wdrożenia zmian organizacyjnych”.

W ramach realizowanego projektu zaplanowano dwa 3 szkolenia wewnętrzne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu
nr POWR.02.05.00-00-0297/18-00 z dnia 19.11.2019  roku pn.: „Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego!”

Pierwsze szkolenia wewnętrzne odbyły się w dniach 17.12.2020 oraz 18.12.2020 roku. Tematem szkoleń był: „Nowe rozwiązania organizacyjno-prawne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim”. Powyższe szkolenie wewnętrzne skierowane było do wszystkich pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

Drugie szkolenia wewnętrzne odbyły się w dniach 21.12.2020 i 22.12.2020 roku. Tematem szkolenia było: „Potrzeby i bariery, szanse i zagrożenia, odnalezienie się w procesie zmiany systemu pracy. Zasady współpracy. Szkolenia skierowane były do pracowników socjalnych, opiekunek środowiskowych i asystentów rodziny.

Trzecie szkolenia wewnętrzne zaplanowane były na 28.12.2020 i 29.12.2020 rok. „Szkolenie podsumowujące proces zmiany. Nowe standardy obsługi klienta, skuteczna komunikacja interpersonalna, podejście do trudnego klienta”. Szkolenia skierowane również do pracowników socjalnych, opiekunek środowiskowych i asystentów rodziny

Wszelkiego rodzaju warsztaty, szkolenia czy konferencje i inne tego typu wydarzenia są cennymi pokładami wiedzy, umiejętności i doświadczeń, wpływających na rozwój każdego z nas zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. W przypadku pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim przeprowadzone szkolenia miały również na celu przygotować nas do zmian, nowego systemu pracy, współpracy. Oprócz wiedzy teoretycznej szkolenia dostarczyły nam wiedzy praktycznej. Wykwalifikowani trenerzy prowadzący szkolenia byli dla nas skarbnicą wiedzy i doświadczeń. Często dopowiadali cenne przykłady, historie, zwracali uwagę na popełniane błędy przez innych, by chronić nas przed pomyłkami.

Pozytywnie oceniamy przydatność tych szkoleń, ich poziom oraz co najważniejsze, to żeby zdobyta na nich wiedza stała się dla nas wsparciem w obecnym procesie zmian naszego Ośrodka.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim