RODO 300+

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim (siedziba ośrodka: ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 52-388-84-50,
    e-mail: ops@ops-sepolno.pl, godziny urzędowania: poniedziałek – 7:30 – 15:30, wtorek – 7:30 – 16:00, środa – 7:30 – 15:30, czwartek – 7:30 – 15:30, piątek – 7:30 – 15:00,
  • Inspektorem Ochrony Danych jest Hanna Sobiechowska – kontakt e-mail: h.sobiechowska@ops-sepolno.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji:

  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start”.

 

W przypadku przyznania świadczenia dobry start dane będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestru centralnego. W przypadku odmowy przyznania wnioskowanego świadczenia dane przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia stała się ostateczna lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start bez rozpatrzenia.

Dane mogą być udostępniane innym organom właściwym do realizacji w/w ustaw w celu prawidłowej realizacji świadczeń, np. ministrowi właściwemu do spraw rodziny i wojewodom.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej może pozyskiwać dane od podmiotów zobowiązanych na podstawie rozporządzenia do udostępnienia danych osobowych. Osoby otrzymujące świadczenie, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielania, na żądanie organu właściwego lub wojewody, wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.

 

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo: wglądu do swoich danych, sprostowania/uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych
w dowolnym momencie.

 

Administrator – Izabela Fröhlke,

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sępólnie Krajeńskim

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim