RODO 500+

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim (siedziba ośrodka: ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 52-388-84-50,
    e-mail: ops@ops-sepolno.pl, godziny urzędowania: poniedziałek – 7:30 – 15:30, wtorek – 7:30 – 16:00, środa – 7:30 – 15:30, czwartek – 7:30 – 15:30, piątek – 7:30 – 15:00,
  • Inspektorem Ochrony Danych jest Hanna Sobiechowska – kontakt e-mail: h.sobiechowska@ops-sepolno.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji:

  • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na podstawie art. 24 w/w ustawy.

 

Organ właściwy przechowuje informacje przez okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestru centralnego,
z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie wychowawcze nie zostało przyznane, które przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia bez rozpatrzenia.

 

Dane mogą być udostępniane innym organom właściwym do realizacji w/w ustaw w celu prawidłowej realizacji świadczeń, tj. ministrowi właściwemu do spraw rodziny i wojewodom.

 

W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej może pozyskiwać dane od podmiotów zobowiązanych na podstawie ustawy do udostępnienia danych osobowych.

 

Organ właściwy ustalający prawo do świadczenia wychowawczego jest obowiązany do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną, z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, oraz drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych.

 

Osoby otrzymujące świadczenie wychowawcze, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielania, na żądanie organu właściwego lub wojewody, wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.

 

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo: wglądu do swoich danych, sprostowania/uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych
w dowolnym momencie.

 

Administrator – Izabela Fröhlke,

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sępólnie Krajeńskim

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim