Rozeznanie rynku w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia – „Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim” – Doradca zawodowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim planuje w najbliższym czasie przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie:

Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim”

Przed wszczęciem postępowania obowiązkiem Zamawiającego jest oszacowanie wartości zamówienia.

W celu poznania cen rynkowych tego zamówienia zwracamy się z prośbą o dokonanie wyceny przedmiotu zamówienia.

Prosimy o podanie ceny wg poniższej formuły:

 

Część 13: Doradca zawodowy

  1. Liczba uczestników spotkań z doradcą zawodowym – 45 osób.
  2. Czas trwania spotkań – łącznie 360 godzin zegarowych,
    średnio 20 godzin w miesiącu, 2017-120 godzin, 2018-240 godzin
  3. Zakres obowiązków doradcy zawodowego obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
  • Przygotowanie indywidualnych planów działania na postawie, których uczestnicy będą zakwalifikowani na odpowiednie kursy,
  • Opracowanie ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego uczestnika
  • Identyfikowanie potrzeb, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego wraz ze wskazaniem rodzaju szkoleń umożliwiających nabycie kompetencji niezbędnych na lokalnym rynku
  • Dokonywanie oceny predyspozycji i możliwości uczestników oraz opracowanie ich ścieżki rozwoju
Ilość

osób

cena jednostkowa netto wartość netto    (1×2) VAT % wartość brutto (3+4)
1 2 3 4 5
45        

 

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert na wszystkie części.

Ofertę cenową należy przesłać do dnia 16.08.2017 r. na adres e-mail: ops@ops-sepolno.pl

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Beata Rogowska /052/ 388 84 51

 

Uwaga: Udział Wykonawców w rozeznaniu rynku oraz złożone propozycje cenowe nie będą stanowić podstawy do udzielenia zamówienia któremukolwiek z wykonawców.

Podobne informacje