Rozstrzygnięcie przetargu Przeprowadzenie przyuczeń do zawodu oraz kursu dla uczestników projektu ,,Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

logo-pokl-cale

Rozstrzygnięcie przetargu

Sępólno Krajeńskie 2011-04-12

OPS. 271.8.2011

Wg rozdzielnika

W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Przeprowadzenie przyuczeń do zawodu oraz kursu dla uczestników projektu „Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy, iż przetarg wygrała Fundacja Gospodarcza Pro Europa, ul. Warszawska 4/7,87-100 Toruń oferując cenę za wykonanie zadania 38.823,00 złotych brutto.

Uzasadnienie wyboru: oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium-cena, spełnia wymagania określone w art. 22 ust.1 nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania pkt 16 SIWZ.

Streszczenie oceny ofert:
Fundacja Gospodarcza Pro Europa ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń

38.823,00 złotych
Kryterium oceny ofert: cena
38.823,00
38.823,00 x 100 pkt=100 pkt

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Tadeusza Kościuszki 16

69.294,00 złotych

Kryterium oceny ofert: cena
38.823,00
69.274,00 x 100 pkt=56 pkt

POBIERZ >>>>> Streszczenie ofert

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim