RZĄDOWY PROGRAM DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

Dnia 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. 2014 poz.755 ), które wchodzą w życie z dniem 16 czerwca 2014 roku.

CEL PROGRAMU

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Program ma zasięg ogólnokrajowy, zatem adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania.

BENEFICJENCI PROGRAMU

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:

  1. rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 r.ż., w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej ? do ukończenia 25 r.ż., natomiast bez ograniczeń wiekowych ? w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  2. rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,
  3. dziecko ? w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

KARTA DUŻEJ RODZINY

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, zwana dalej ?Kartą?, wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

WYMAGANE DOKUMENTY (DO WGLĄDU)

  1. dowód tożsamości dorosłych członków rodziny
  2. zaświadczenie dotyczące kontynuowania nauki u osób powyżej 18 r.ż. (nie dłużej niż do ukończenia 25 r.ż.)
  3. orzeczenie o umiarkowanych lub znacznym stopniu niepełnosprawności dzieci powyżej 18 r.ż.
  4. akty urodzenia dzieci z numerami PESEL

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim ul. Szkolna 8 pokój nr 2 i 14 w godzinach od 7:30 do 10:00 i od 14:00 do 15:30 ( w miesiącu lipcu dodatkowo w sobotę 05.07.2014 w godzinach 10:00 – 13:00).

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim